Tento e-shop využívá cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookies. Některé z nich jsou nezbytné, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit tento web a váš uživatelský zážitek. Souhlasíte s používáním všech cookies?

Cookies nastavení

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat nastavení cookies níže.

Obchodní podmínky e-shopu

obchodní společnosti


Veronika Váňová s.r.o.
se sídlem Palackého 184, 503 15 Nechanice
identifikační číslo: 04032896
Podnikatel je zapsán Obecním živnostenským úřadem Náchod §71 odst.2 živnostenského zákona
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese zlatnictvi-vanova.cz

I. Základní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje klenotnického, hodinářského a souvisejícího zboží mezi společností Veronika Váňová s.r.o. (dále jen „Prodávající“) a jejími zákazníky (dále jen „Kupující“).
 • Prodávajícím je společnost Veronika Váňová s.r.o., se sídlem Palackého 184, 503 15 Nechanice, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 04032896 a registrovaným plátcem DPH s DIČ CZ04032896. Kontaktní údaje na Prodávajícího jsou: 
  • e-mail: info@zlatnictvi-vanova.cz
  • tel. číslo: 608 233 218
 • Kupujícím se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná za účelem koupě zboží nabízeného Prodejcem.
 • Při zahájení právního jednání předává Kupující Prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
 • Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník), zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, jakož i právními předpisy souvisejícími.
 • Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

II. Bezpečnost a ochrana informací

 • Uzavřením smlouvy Kupující potvrzuje, že osobní údaje, které uvedl jsou pravdivé a souhlasí s tím, aby poskytnuté údaje byly Prodávajícím zpracovány a uchovány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje Kupujícího budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou jinak zveřejněny nebo poskytnuty třetí osobě; s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání)..

III. Objednávání

 • Kupující od Prodávajícího kupuje zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. Kupní cena je vždy uvedena u konkrétního zboží v internetovém obchodě.
 • Náklady na poštovné a balné nese kupující dle způsobu, který zvolil při objednání zboží. Tyto náklady se řídí cenami uvedenými v článku X. těchto obchodních podmínek.

IV. Uzavření smlouvy

 • K uzavření kupní smlouvy dochází na základě odeslání objednávky Kupujícím prostřednictvím internetového obchodu na stránkách Prodejce. Objednávku nelze učinit telefonicky.
 • Každá smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím může být uzavřena pouze v českém jazyku.
 • Po dokončení objednávky bude Kupujícímu elektronickou cestou zasláno potvrzení objednávky (uzavření kupní smlouvy). Objednávka Kupujícího zůstává uložena u Prodávajícího.
 • Chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky může Kupující opravit pouze do odeslání objednávky. Po odeslání objednávky Prodávajícímu může Kupující Prodávajícího o těchto chybách informovat prostřednictvím jeho kontaktních údajů. Pro Prodávajícího jsou tyto změny právně závazné pouze v případě, že Kupujícímu písemně potvrdí, že je s nimi srozuměn. 

V. Odstoupení od smlouvy

 • V případě, že Kupující odebral zboží jiným způsobem než osobně, tedy když mu bylo objednané zboží doručeno dopravní službou, je lhůta pro odstoupení od smlouvy 14 dní od doručení.
 • Naplní-li Kupující všechny náležitosti pro odstoupení od spotřebitelské smlouvy uzavřené distančním způsobem a rozhodne-li se pro odstoupení ve shora uvedené lhůtě, je nutno splnit následující podmínky:
  • Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu info@zlatnoctvi-vanova.cz) s textem: „Já …………. (jméno Kupujícího) jsem dne DD.MM.RRRR uzavřel smlouvu č. (číslo objednávky/faktury) se společností Veronika Váňová s.r.o. V návaznosti na ustanovení zák. č. 89/2012 Sb. o spotřebitelských smlouvách uzavřených distančním způsobem tímto jednostranně odstupuji od výše uvedené smlouvy, požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo: …………………/……… a prohlašuji, že splňuji všechny zákonné požadavky pro toto odstoupení od smlouvy dle příslušných právních předpisů“.
  • Zboží je v bezvadném a nepouživáném stavu.
  • V případě písemného vyhotovení dopisu je Kupující povinen opatřit dopis příslušným datem a vlastnoručním podpisem.
  • Zboží odesílané a doručené zpět na adresu Prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má Prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
  • Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na zboží upravené dle přání Kupujícího a jiné zboží, které nelze vrátit do původního stavu před koupí.

VI. Práva z vadného plnění

 • Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady jiné, než odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží má vzhledem ke svému stáří a že v době kdy kupující zboží převzal: 
  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží;
  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo jakosti;
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 • Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 • Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží při převzetí Kupujícím.
 • Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, tedy takovým porušením o kterém, kdyby Kupující před koupí věděl, koupi by neučinil, má Kupující právo: 
  • na odstranění vady dodáním chybějící věci;
  • na odstranění vady opravou věci;
  • na přiměřenou slevu z kupní ceny;
  • na odstoupení od smlouvy.
 • Je-li vada odstranitelná, může se Kupující domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z kupní ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, může Kupující buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z kupní ceny.
 • Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 • Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující měnit bez souhlasu Prodávajícího. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co se vada na zboží vyskytla, pozbývá své právo z podstatného porušení smlouvy a nadále může již uplatňovat jen práva, která vyplývají z vady, jež je nepodstatným porušením smlouvy.
 • Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího osobně na adrese Palackého 184, 503 15 Nechanice, nebo prostřednictvím doporučeného balíku na tutéž adresu nebo prostřednictvím elektronické komunikace.

VII. Reklamace zboží

 • V případě reklamace v záruční době může Kupující informovat Prodávajícího jednou z následujících možností: 
  • na e-mailovou adresu info@zlatnictvi-vanova.cz
  • telefonicky na čísle 608 233 218
 • Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
 • Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží Kupujícím. Záruční doba je 24 měsíců.
 • Ke každému zboží je přikládán prodejní doklad a návod k použití. Převzetím zboží zákazník stvrzuje svůj souhlas se záručními a obchodními podmínkami. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
 • Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá: 
  • mechanickým poškozením zboží,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
  • neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
  • běžným opotřebením zboží.
 • Mimosoudním řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je oprávněna provádět Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: coi.cz.
 • V případě, že nebude spor urovnán mimosoudně, řeší vzájemné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím obecné soudy. Rozhodné právo pro řešení sporů v případě uzavření smlouvy s cizincem je výhradně české.

VIII. Informace o zboží

 • Informace o zboží nabízeném v internetovém obchodu Prodávajícího nalezne Kupující v popisu zboží (fotografie, textový popis).
 • V internetovém obchodě jsou vždy aktuální a platné ceny nabízeného zboží včetně DPH. V ceně zboží není zahrnuto poštovné a balné.

IX. Platební podmínky

 • Objednané zboží je možné zaplatit: 
  • platbou v hotovosti nebo platební kartou při vyzvednutí na prodejně Prodávajícího
  • platbou pomocí převodu na účet Prodávajícího po dokončení objednávky.
  • platbou pomocí platební kartou přes platební bránu
 • Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem Prodávajícího.

X. Dodací podmínky

 • Zasílání dopravní službou: Objednané zboží bude odesláno zvolenou dopravní službou. Dopravce garantuje doručení zásilky kamkoliv po ČR do 48 hodin (vyjma víkendy, státní svátky a jiné vyjímečné dny stanovené Prodávajícím o kterých bude Kupující informován).. Cena dopravy se řídí dle ceníku dopravce aktuálního v den objednávky.
 • Při nákupu zboží nad 5.000,- Kč a doručení po ČR hradí náklady na dopravu zboží Prodávající.
 • Kupující je povinen při dodání zboží převzít s výjimkou uvedenou v čl. X. odst. 5 těchto obchodních podmínek. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.
 • Pokud je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, jakož i náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • Při přebírání zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a případné závady oznámit dopravci. Zboží se zjevně poškozeným obalem není Kupující povinen od dopravce převzít.
 • Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.
 • Další práva a povinnosti při dopravě zboží mohou být upraveny v příslušných dodacích podmínkách dopravce.

XI. Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím s platností od 15.7.2021
 • Aktuální obchodní podmínky jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího.
 • Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

V Nechanicích dne 15. července 2021